(0 артикул/а) - 0,00 лв.

Вашата количка е празна.

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на https://etech-bg.com

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на https://etech-bg.com , които уреждат правилата за използването на Платформата, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през сайта https://etech-bg.com .

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. Фирма „ЕКОПРО 16” ЕООД, с ЕИК 175118063 и адрес: гр. София, ул. Цар Самуил № 109, е собственик на интернет страницата https://etech-bg.com , представляващ онлайн магазин.

2.2.  Можете да се свържете с Etech-bg.com на следния адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Андрей Ляпчев № 72,, на телефон 02 9753076 или на имейл office@ekopro.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия https://etech-bg.com 

3.2 Продавач – „ЕКОПРО 16” ЕООД  наричано за краткост ЕКОПРО 16

3.3. Платформата – домейна Etech-bg.com и неговите поддомейни.

3.4. Клиент – всяко физическо лице, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, платежни документи и др.)

3.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между ЕКОПРО 16 и Клиента, чрез който Клиентът заявява на ЕКОПРО 16, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.7. Продукт(-и) / „Стока(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувача и Продавача през Платформата. Стоките, които са обект на продажба са описани по вид и материал. ЕКОПРО 16 не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката.

3.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на ЕКОПРО 16 са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ЕКОПРО 16 по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

4.4. ЕКОПРО 16 има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия ЕКОПРО 16 ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6. ЕКОПРО 16 полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, е възможно да бъдат допуснати технически грешки или да има пропуски в тази информация, за което предварително се извиняваме на своите клиенти.

4.7. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променени от Продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ЕКОПРО 16 предварително се извинява на своите Клиенти.

4.8. Възможно е описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от ЕКОПРО 16 се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.9. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на ЕКОПРО 16 от негово име.

5.2. ЕКОПРО 16 ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му с информация за наличност и дата на доставка. Това уведомление ЕКОПРО 16 прави по електронен път (имейл) или по телефона. 

5.3. Клиентът може да промени или откаже поръчката си преди тя да бъде на статус "Приключена". Ако клиентът откаже поръчката и/или не извърши плащането, то неговият статус в Online магазина ще бъде променен на "нередовен клиент" и могат да му бъдат отказани последващи поръчки.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане с уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. ЕКОПРО 16 може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на Платформата, за определен период от време.

6.3. Всички цени на Продуктите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ЕКОПРО 16 препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

6.4.1. За поръчки, платени с дебитна карта ;

6.4.2. За поръчки, платени с наложен платеж ;

6.4.3. За поръчки, платени с кредитна карта ;

 

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. АВТОРСКО ПРАВО

8.1. „Съдържанието“на Платформата, включително логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „ЕКОПРО 16  ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

 8.2. ЕКОПРО 16 има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени, или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

8.3. Нищо в сключения между ЕКОПРО 16 и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на ЕКОПРО 16 последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на ЕКОПРО 16 върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на ЕКОПРО 16

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящите общи условия.

8.6. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от ЕКОПРО 16.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всеки добавен в количката за покупки Продукт може да бъде купен, ако е наличен. Добавянето на Продукт в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Продукт.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ЕКОПРО 16 във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на ЕКОПРО 16 да предостави тези данни на съответния подизпълнител, чрез който ЕКОПРО 16 ще изпълни поръчката.

9.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на ЕКОПРО 16 да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;

• продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.

10. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

ЕКОПРО 16 зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана в раздел ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. Тя е изготвена въз основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. ЕКОПРО 16 ЕООД чрез https://etech-bg.com  полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. 
При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, “ЕКОПРО 16” ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

10.1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на ЕКОПРО 16, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

10.2. Клиентът се съгласява да предостави на ЕКОПРО 16 неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата.

10.3. С предоставянето на свои данни на ЕКОПРО 16 (включително имейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват ЕКОПРО 16 или трети лица, които са куриери, доставчици на поръчаните стоки.

10.4. С предоставянето на свои лични данни на ЕКОПРО 16 Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на ЕКОПРО 16 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 10.1.

11. РЕКЛАМА

11.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

11.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Известия“ или като се свърже с ЕКОПРО 16 по какъвто и да е друг начин, включително но не само по имейл office@ekopro.bg, по телефона 02 9753076, по пощата и др.

11.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

12. ПЛАЩАНЕ

12.1. Цените на Продуктите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Цената и начинът на плащане са посочени във всяка Поръчка.

12.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на съответните платежни  и съпътстващи поръчката документи в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента документ удостоверяващ плащането за поръчаните и доставени Продукти.

13. ДОСТАВКА НА СТОКИ

13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Продукти сам или чрез куриерска фирма СПИДИ на адрес, посочен от Купувача, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл  office@ekopro.bg  и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

13.3. Продавачът ще извършва доставката на Продуктите само на територията на България.

13.4. Доставката е безплатна за продукти на стойност над 100 лв. с ДДС . Във всички останали случаи разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на избрания Превозвач.

14. ГАРАНЦИИ

14.1. Търговската гаранция е в сила от датата на закупуване на стоката и е валидна само на територията на Република България. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти.

14.2. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря в случай на несъответствие между потребителската стока и договора за покупко-продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-114 от ЗЗП. Гаранцията се предоставя от  Фирма „ЕКОПРО 16” ЕООД.

14.3. Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП), стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й на клиента (включително ненарушената опаковка).

14.4. Поправката/ремонтът при отстраним дефект се извършва в срок от 30 дни. 

14.5. Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупена стока и/или услуга, Купувачите следва да се свържат с фирма „ЕКОПРО 16” ЕООД“ на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Съгласно изискванията на ЗЗЛД относно обработката на личните данни и свободното им движение, с последващите промени и допълнения, ЕКОПРО 16 е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

16.2. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Продукти, други търговски дейности, рекламиране на Продуктите, маркетингови услуги, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

16.3. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на ЕКОПРО 16 и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 10.1 и 16.3 от настоящите общи условия.

16.4. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от законодателството, като правото на информираност и правото да променя личните си данни.

16.5. Всеки Купувач има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на office@ekopro.bg  или на адрес: гр.София, бул. Андрей Ляпчев № 72, на вниманието на ЕКОПРО 16 ЕООД, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, или не, за което не дължи никаква такса.

16.6. Всеки Купувач може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на  office@ekopro.bg адрес: гр.София, бул. Андрей Ляпчев № 72, на вниманието на “ЕКОПРО 16“ ЕООД, според следните цели:

• поправка, актуализация или изтриване на личните данни;

• преобразуването на данните в анонимни;

16.7. Купувачът се съгласява и разрешава на ЕКОПРО 16 да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

 16.8. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

ПОЛИТИКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

“ЕКОПРО 16“ ЕООД („ЕКОПРО 16”) гарантира в максимална степен защитата на личните данни на Клиентите си. Нашата рамка за сигурност се основава на Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му, ръководствата и насоките на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).Прилагат се и разнообразни механизми (криптиране, анонимизация, и др.)

Политиката за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Платформата, определя правилата, които ЕКОПРО 16 ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите Личните си данни, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед онлайн пазаруването. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за ЕКОПРО 16. Затова е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация.

Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на ЕКОПРО 16, но не е част от тях. Тя не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на електронни продукти и услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от  ЕКОПРО 16.

Тази Политика за личните данни се прилага по отношение на личните данни, които ЕКОПРО 16  събира и обработва във връзка с предоставяните от компанията продукти и услуги.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ

 • · Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;
 • · Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;
 • · Обработваме лични данни, за да предоставяме на потребителите по-добри продукти и услуги, които да са съобразени с техните потребности;
 • · Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.
 • · Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
 • · Съобщаваме на потребителите какви лични данни събираме, както и защо и как го правим. 
 • · Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство
 • · Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
 • · Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 • · ЕКОПРО 16 обработва различни видове лични данни, които се предоставят от потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви продукти и услуги, както и информация за извършени плащания и други.
 • · ЕКОПРО 16 обработва следните категории лични данни за своите потребители:
  •основни данни; 
  •данни, които се предоставят при регистрация и поръчка ; 
  •данни за поръчките;  
  •данни за плащанията; 
  •данни за комуникация с потребителите.
 • · ЕКОПРО 16 събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод поръчки и изпълнението тяхното изпълнение.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; данни, които се предоставят при сключването на договор; данни за поръчките; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

 

 

Лични данни за деца.

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носещо родителска отговорност за детето.

Основни данни

 • Имена; 
 • Телефонен номер;
 • Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на продуктите, в случай че същият е различен);
 • Е-mail;

Данни за поръчката

Това са данни за марката, модела, артикулен номер и други на поръчания от потребителя продукт.

Данни за поръчките


•Дата на генериране на поръчката;
•Дата на регистрация;
•Номер на поръчката и дата на генериране;
•Адрес на електронна поща;
•Предоставени телефонни номера;
•Поръчани продукти – вид, марка, модел, артикулен номер и др.;

Данни за плащанията

Това са данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с поръчки, сключени с „ЕКОПРО 16” ЕООД.

Такива данни са:
•Дата на плащане;
•Размер на платената сума;
•Начин на плащане (напр. плащане в брой, с наложен платеж);

 

Данни за комуникацията с потребителите

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между ЕКОПРО 16, респективно оторизираните за това служителии и неговите потребителите под формата на запитвания, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с поръчаните/ползваните продуктите и услуги или др. Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на „ЕКОПРО 16” ЕООД.

Такива данни са:

•Данни за Потребителя(вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
•Информация за контакт с потребителя (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
•Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);
•Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.);
•Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката) и др.

 • · Финансова информация (наложен платеж и други); 

 

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

•Събиране; 
•Записване;
•Съхранение;
•Преглеждане;
•Проверка;
•Промяна;
•Извличане;
•Разкриване; 
•Ограничаване;
•Изтриване;
•Унищожаване и др.

ОБРАБОТКА НА ДАННИ, НЕОБХОДИМА ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, ЕКОПРО 16 има право да обработва всяка информация. ЕКОПРО 16 има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

За да бъде извършена покупко –продажба с ЕКОПРО 16  е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.

Имена, e-mail, телефонен номер и адрес на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за покупко-продажба (съответно заявление за регистрация), съобразно изискванията на Закона за електронните съобщения. В случай, че даден потребител откаже да ги предостави, ЕКОПРО 16 няма да може да сключи договор.

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВЕТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:

 • · Транспортни/куриерски фирми, с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;
 • · Лица, които по възлагане на „ЕКОПРО 16“ ЕООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
 • · Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
 • · Лица, на които „ЕКОПРО 16 ” ЕООД е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с „ЕКОПРО 16“ ЕООД обработват личните Ви данни от името на ЕКОПРО 16;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЕКОПРО 16 съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

С оглед изпълнение на задълженията ни за ЕКОПРО 16 след изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако: 
• съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване/изтриване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея; 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани: 

 • · Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Платформата – до изричното оттегляне на даденото съгласие. 
 • · Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 

ЕКОПРО 16  полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Изграждането и запазването на доверие между нас и нашите потребители е основен стратегически приоритет за ЕКОПРО 16. Ето защо, защитата на нашите системи и личните данни е от първостепенно значение, както за нашите потребители, така и за ЕКОПРО 16. Наша основна цел е да потребителите се чувстват в „сигурни ръце“, когато ползват продуктите и услугите на ЕКОПРО 16. В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики ЕКОПРО 16 предприема необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигури защита на личните данни на потребителите ЕКОПРО 16  използва съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. Политиката за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 

Тази Политика за личните данни е актуална към 25.05.2018 година.

Настоящата Политика за личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на ЕКОПРО 16, на потребителите или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

ЕКОПРО 16 ще информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика за личните данни, като:

• публикува актуализираната Политика за личните данни на интернет страницата на  https://etech-bg.com 

• изпрати съобщения на потребителите, съдържащи линк към интернет страницата, където е публикувана актуализираната версия на настоящата Политика за личните данни;

Препоръчително е потребителите периодично да проверяват най-актуалната версия на тази Политика за личните данни на интернет страницата https://etech-bg.com 

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

+359 2 975 30 76 от 9:30 до 18:00ч.(от понеделник до петък)